aa

Example table { border-collapse: collapse; } table, td, th { border: 1px solid black; } Phòng VH&TT Phòng KH&HT Phòng TN&MT Phòng Nội vụ

Nhập nội dung công việc:


Nhập ngày kết thúc công việc :


Nhập nội dung
Đơn vị thực hiện Nội dung công việc 1 Thời gian kết thúc Thời gian hoàn thành Kết quả nhiệm vụ Xóa
select = document.querySelectorAll('select'); table = document.querySelector('table'); txt = document.querySelector("input[name='txtName']"); ngay = document.querySelector("input[name='txtName1']"); btn = document.querySelector('button'); document.querySelector("div.user-panel.main input[name='login']"); i= 1; btn.onclick = function() { var row = table.insertRow(i); var cell1 = row.insertCell(0); var cell2 = row.insertCell(1); var cell3 = row.insertCell(2); var cell4 = row.insertCell(3); var cell5 = row.insertCell(4); var cell6 = row.insertCell(5); cell1.innerHTML = select[0].value; cell2.textContent = txt.value; cell3.textContent = ngay.value; cell6.innerHTML = " Nhập " + i +" "; i++; }; function InsertData(x,y) { cells = table.rows[x].cells; // trong dòng hiện hành lấy danh sách ô xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET','domain.php?a='+cells[0].innerHTML+'&b='+cells[1].innerHTML,true); xhr.send(); xhr.onreadystatechange = function() { if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { alert(xhr.responseText); // báo thêm dữ liệu thành công. } } y.disabled = true; // ẩn nút sau khi nhập }
Trang chủ Tin tức - Sự kiện Chính trị - Xã hội TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ PDF. In Email
Thứ hai, 23 Tháng 11 2009 18:58

     Trong cuộc sống hôm nay của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta như­ng trong tiềm thức của mỗi ng­­ười: Bác vẫn còn sống mãi. Bác là hiện thân cốt cách dân tộc, là cái chung trong mỗi cái riêng và mọi ngư­ời Việt Nam đều thấy mình trong Hồ Chủ tịch.

     Nói đến Bác Hồ - Nhớ về Bác Hồ là chúng ta liên tưởng ngay đến hình ảnh: Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời/ Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường/ Nhớ Người những sáng tinh sương/ Ung dung yên ngựa trên đường suối reo/ Nhớ chân Người bước lên đèo/ Người đi rừng núi trông theo bóng Người/”. Vâng! Trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề dân tộc và chính Người cũng đã nêu một tấm gương sáng về đoàn kết, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó Người đã được đồng bào coi như chính người của bản, làng mình.

     Với tư tưởng nhất quán: Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở bình đẳng, xóa bỏ thành kiến dân tộc, chăm lo mọi mặt để miền núi tiến kịp miền xuôi. Bất kỳ ở đâu và trong thời điểm nào, Người cũng quan tâm, kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc, giữa dân tộc Kinh với các dân tộc thiểu số, giữa các dân tộc thiểu số với nhau để thực hiện khát vọng giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Tháng 7 năm 1943, Bác đã chỉ thị cho Liên Tỉnh ủy Cao Bằng – Bắc Cạn tổ chức hội nghị “Liên hiệp các dân tộc” tại khu căn cứ kháng chiến, gồm đại biểu các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Kinh...; hội nghị này được coi là bước chuẩn bị tiến tới Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ nhất.Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, trong điều kiện muôn vàn khó khăn thử thách, vừa phải cùng một lúc chống lại nạn đói, nạn dốt và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, nhưng với quan điểm nhất quán “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, ngày 3/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ nhất các dân tộc thiểu số. Mở đầu lời phát biểu, Bác khẳng định: “Nhờ sức đoàn kết trong đấu tranh của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà, không có sự phân chia nòi giống, tiếng nói gì nữa”. Đây là lần đầu tiên trên 100 đại biểu, thay mặt cho đồng bào các dân tộc thiểu số đã hội tụ trong một nhà, tay bắt mặt mừng thật là thân ái. Bác căn dặn: “Hôm nay là một ngày rất vẻ vang cho nước Việt Nam, là một đại hội xưa nay chưa từng có, một cuộc thân thiện làm cho cả nước vui mừng...; trước kia, các dân tộc để giành độc lập phải đoàn kết, bây giờ để giữ lấy nền độc lập càng cần đoàn kết hơn nữa”.

     Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú và sự hiểu biết sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sử dụng những ngôn từ mộc mạc, đơn giản, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ để tuyên truyền. Trên số 123 báo Việt Nam Độc lập ra ngày 21 tháng 4 năm 1942, Bác có vẽ ba bức tranh miêu tả một người nhắc không nỗi một hòn đá to, nhưng nhiều người cùng chung tay đoàn kết thì nhắc bổng lên được. Bác còn viết kèm theo mấy câu chú thích: “Hòn đá to/ Hòn đá nặng/ Chỉ một người, nhắc không đặng/ Hòn đá nặng/ Hòn đá bền/ Chỉ ít người, nhắc không lên/ Hòn đá to/ Hòn đá nặng/ Nhiều người nhắc, nhắc lên đặng.”Trong suy nghĩ và tình cảm của mình, Người luôn coi 54 dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam đều là anh em một nhà, là thành viên không thể chia cắt của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâycu ngày 19/ 4/ 1946, Người vạch rõ những âm mưu thâm độc của bè lũ đế quốc, phong kiến và nêu cao tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc. Người viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”, nên tất cả chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để “giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”. Cũng theo Người, chúng ta phải “quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập”, dù “sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”. Đặc biệt, Người nhấn mạnh: “Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta”. Để thực hiện sự đoàn kết giữa các dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên đồng bào các dân tộc phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, xoá bỏ những bất đồng, mặc cảm, tôn trọng và có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc. Ngày 8 tháng 5 năm 1959, Bác Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Tố Hữu, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đến thăm cán bộ, bộ đội, đồng bào Yên Châu tỉnh Sơn La đã có công, có thành tích trong kháng chiến, Bác ân cần dạy bảo, ngày trước do Tây áp bức, đời sống nhân dân đói khổ, nay đã có ruộng cày, muốn sung sướng hơn nữa phải phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, cải tiến kỹ thuật, phải làm thủy lợi giỏi để lấy nước, giữ nước để cấy được hai vụ. Bác còn căn dặn: “Bác đi qua nhiều nơi thấy rừng bị phá rất nhiều, những cây gỗ to, cao chặt để đốt hay để cho nó mục nát, không khác gì đồng bào tự mình đem tiền bạc của mình bỏ xuống sông...Đồng bào có nên giữ rừng, gìn giữ gỗ không? Có nên đốt bừa đi không? Phải giữ gìn cho tốt, 5 năm, 10 năm nữa, rừng là vàng, là bạc, là máy móc cả”. Và cũng trong buổi nói chuyện đó có một hình ảnh rất sinh động, Bác cầm trong tay một bó que, mọi người không biết Bác định làm gì. Nhìn một lượt đồng bào các dân tộc, Bác hỏi: “Hồi còn Tây, còn vua quan, đồng bào Kinh ăn hiếp đồng bào Thái, đồng bào Thái ăn hiếp đồng bào Puộc, đồng bào Xá có phải thế không? (lúc này có nhiều tiếng thưa: Dạ có đấy ạ!). Hồi trước như thế là vì sao? Vì Tây và vua quan muốn chia rẽ đồng bào, muốn làm cho đồng bào yếu đi. Bây giờ, chúng ta, tất cả các dân tộc Kinh, Thái, Mường, Mèo, Mán, Xá, Puộc...đều là anh em ruột thịt một nhà...”. Rồi Bác cầm bó que giơ cao cho mọi người cùng thấy, vừa nói vừa lấy ra từng que một: “Đây là đồng bào Kinh, đây là Thái, đây là Mèo, là Xá, là Puộc, là Mán, Mường...bẻ từng cái có gẫy được không?” (có tiếng trả lời: Dạ được!). Bác liền nắm que lại, hỏi: “Bây giờ đoàn kết lại thế này có ai bẻ gẫy được không?” (tiếng trả lời vang lên: Không, không ạ). Bác vui vẻ, gật đầu: “Chẳng những không ai bẻ gẫy được mà ai bẻ, chúng ta đánh vào cái đầu nó. Đồng bào phải đoàn kết chặt chẽ như nắm tay này”. Bác giơ nắm tay lên và thế là đồng bào các dân tộc hoan hô mãi không ngớt....

     Trước khi vĩnh biệt chúng ta, trong Di chúc, Bác đã căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta...” . Tin tưởng rằng, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện nhà sẽ phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước tiếp tục khẳng định niềm tin son sắt và mãi mãi đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn. Quyết tâm ghi tạc và nguyện thực hiện tốt nhất lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công''; cùng nhau bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; không ngừng nâng cao cảnh giác, kiên quyết phòng và chống mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; chung sức, chung lòng xây dựng quê hương phát triển toàn diện và bền vững./.

ĐĂNG KHOA

 

Văn bản Huyện ủy

Điều hành tác nghiệp

Nhạc Tây Giang

Microsoft Word - Lich tuan 3.doc This content requires scripts to be enabled in your browser. Please enable scripts in your browser settings.

Chuyên mục thông tin

Kết nối biển đông

Chủ quyền biển đảo

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay459
mod_vvisit_counterHôm qua1420
mod_vvisit_counterTuần này1879
mod_vvisit_counterTháng này24252
mod_vvisit_counterTất cả1984131
Hiện có 3 khách Trực tuyến
Bản quyền thuộc UBND huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ: Xã A Tiêng - Tây Giang - Quảng Nam.
Điện thoại: (+84-510). 3796678; Fax: (+84-510). 3796678.
Email: taygiang@taygiang.gov.vn; Website: www.taygiang.gov.vn


Designed by Phan Gia Huy Co., Ltd.

---- 

----